دکتر احسان متشرعی

مدیرعامل

دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر وحید ناصحی‌فر

مشاور عالی

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی